การสืบค้นปัจจุบัน:
 • กำลังเรียกดูระเบียนทั้งหมด
ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 30132 รายการ
xml
Search results too large to add all to cart.
 • 1. serial
  รัฐสภาสาร [journal]
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2545
  516 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (95 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (40 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (44 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (47 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (45 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (43 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (24 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (46 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (45 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (44 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (43 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 2. serial
  เทศาภิบาล [journal]/ กรมการปกครอง.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2537.
  634 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (103 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (58 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (58 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (57 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (58 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (49 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (23 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (59 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (56 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (58 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (55 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 3. serial
  วารสารที่ดิน [journal]/ กรมที่ดิน.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมที่ดิน, 2544.
  305 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (86 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (21 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (24 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (24 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (25 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (3 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (11 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (25 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (21 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (24 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (23 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 4. serial
  ดุลพาห [journal]/ บริการส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2542.
  176 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (46 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (11 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (11 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 5. serial
  วารสารวิชาการศาลปกครอง [journal]/ สำนักงานศาลปกครอง.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2544.
  518 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (135 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (30 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (32 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (33 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (34 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (29 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (28 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (43 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (16 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (34 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (24 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (16 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (34 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (30 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 6. serial
  วารสารนิติศาสตร์ [journal]/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
  312 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (119 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (16 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (11 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (18 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (17 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 7. serial
  สรรพากรสาส์น [journal]/ กรมสรรพากร.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2541.
  558 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (122 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (45 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (46 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (48 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (47 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (40 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (25 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (47 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (45 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (47 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (46 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 8. serial
  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [journal]/ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์, 2541.
  100 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (38 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (2 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 9. serial
  วารสารกฎหมาย [journal]/ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
  135 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (70 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (2 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (4 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (4 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (4 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 10. book
  การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน [text]/ โดยสำนักงานอนุญาโตตุลาการ.
  เลขเรียกหนังสือ
  KPT1829 .ก64 2543
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : สำนักงานอนุญาโตตุลาการ, 2543.
  มัลติมีเดีย
  2 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
Search results too large to add all to cart.