การสืบค้นปัจจุบัน:
 • กำลังเรียกดูระเบียนทั้งหมด
ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 30076 รายการ
xml
Search results too large to add all to cart.
 • 1. book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.
  ผู้แต่ง
  ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ วิญญูชน 2559.
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 2. book
  จอหงวน วิชา นิติกรรม-สัญญา-หนี้ คณิตศร์ คงทอง.
  ผู้แต่ง
  คณิตศร์ คงทอง.
  สถานที่พิมพ์
  2560.
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 3. book
  ของฝากนักวิจัย ผ่องศรี เวสารัช.
  ผู้แต่ง
  ผ่องศรี เวสารัช.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ วิญญูชน 2560
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 4. book
  ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ กิตติศักดิ์ ปรกติ.
  ผู้แต่ง
  กิตติศักดิ์ ปรกติ.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ วิญญูชน 2560.
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 5. serial
  วารสารที่ดิน [journal]/ กรมที่ดิน.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมที่ดิน, 2544.
  217 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (86 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (3 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (4 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 6. serial
  วารสารกรมบัญชีกลาง [journal]/ กรมบัญชีกลาง.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2543.
  241 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (106 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (7 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (14 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (15 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (13 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 7. serial
  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ(วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ) [journal]/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ , 2542.
  190 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (98 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (5 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 8. serial
  บทบัณฑิตย์ [journal]/ เนติบัณฑิตยสภา.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2544.
  226 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (108 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครสวรรค์ (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (6 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (12 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองภูเก็ต (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (9 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสุพรรณบุรี (8 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (10 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (11 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 9. serial
  L' Actualite Juridique Droit Aministratif / Dalloz [journal]
  สถานที่พิมพ์
  Paris : Dalloz , 2002
  263 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (263 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 10. book
  กฎหมายสมัยอยุธยา เสนีย์ ปราโมท, ม.ร.ว..
  ผู้แต่ง
  เสนีย์ ปราโมท, ม.ร.ว..
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ วิญญูชน 2560.
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
Search results too large to add all to cart.