หอสมุดกฎหมายมหาชน
 ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญ
 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 Library of Congress